کارت ویزیت موبایل و فناوری ارتباطات DBC-18132

تومان